ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

DERSE KATILIM NOTU (PARTICIPATION)

Öğrencilerin derslere düzenli katılımını sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulamada, öğrencilerin derslere düzenli gelmesi, ders materyallerini bulundurmaları, verilen ödevleri yapmaları ve derslerde aktif olmaları beklenir. Genel ortalamaya katkısı %10’dur.

 

VIZE SINAVI (MIDTERM)

Her kur (modül) için bir kez ve her kurun 5. haftalarında yapılan sınavdır. İki aşamalıolan bu sınavın ilk aşamasında dinleme ,okuma, kelime ve/veya dil kullanımı ve yazma becerileri test edilirken ikinci aşamasında konuşma becerisi test edilir ve genel ortalamaya katkısı %30’dır.

 

QUIZ SINAVLARI (SOZLU)

Her kur (modül) için iki kez ve her kurun 3 ve7. haftalarında yapılan sınavlardır. Her dersin kendi içinde teste tabi tutulduğu sınavlardır. Genel ortalamaya katkısı %20’dır.

 

KUR (MODÜL) BİTİRME SINAVI (EXIT)

Her modülün sonunda sekizinci haftadan sonra yapılan iki aşamalıkur boyunca edinilen bilgiyi ölçen bir sınavdır. Birinci aşamadaki sınavda, okuma, kelime ve/veya dilbilgisi ve yazma becerileri test edilir. Bir sonraki gün gerçekleşen ikinci aşamada ise konuşma becerisi test edilir. Bu sınavdan 60 ve üzeri bir not alamayan öğrenciler modül ortalamasına bakılmaksın başarısız kabul edilirler. Genel ortalamaya katkısı %40’ dır.

 

Kısaca her kur için genel not ortalaması şu şekilde hesaplanır;

 

Mideterm Exam            Quizler                         Participation               Exit Exam

%30                                %20                              %10                             %40

 

MAZERET SINAVLARI

Mazereti nedeniyle Kur Bitirme Sınavlarına giremeyen ve bunu aşağıda açıklanan prosedüre uygun olarak belgeleyen öğrenciler için, en fazla yılda bir adet olmak üzere mazeret sınavı yapılır.

Bir hastalığısebebiyle sınavlara katılamayan öğrenciler, bu rahatsızlığınıhastanenin verdiği başhekim onaylıbir rapor ile kanıtlamak zorundadır. 15 günüaşan raporların heyet raporu olması gerektiği de unutulmamalıdır. Alınan bu raporların, rapor süresinin sona erdiği tarihten en geç bir hafta sonrasına kadar ilgili idareciye bir dilekçe ile iletilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen prosedüre uymayan raporlar geçersiz sayılacaktır. Raporlar sadece sınavların telafi yapılması içindir.